Notice: The language 'en' has to be added before it can be used. in /var/www/web/library/Zend/Translate/Adapter.php on line 443

Notice: No translation for the language 'en' available. in /var/www/web/library/Zend/Translate/Adapter.php on line 456
TuWi

Avís Legal

L'usuari s'obliga a utilitzar els serveis i continguts que li proporciona el Wi-Fi Mollet, segons la legislació vigent i als principis de bona fe i usos generalment acceptats i, a no contravenir amb la seva actuació a través del lloc l'ordre públic. Per tant, queda prohibit tot ús amb finalitats il•lícites o que indirectament atemptin contra un mateix o qualsevol tercer. L'usuari no transmetrà a través del servei res que atempti contra els valors i la dignitat de les persones, d'acord amb les normes nacionals i internacionals de protecció dels drets humans.

L'usuari es compromet a subministrar en el formulari de registre, informació veritable i exacta sobre ell mateix. Queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del portal Wi-Fi Mollet o del web, sigui pròpia o d'un tercer (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos i altres elements d'aquest lloc), excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan la llei ho permeti.

L'usuari es compromet a subministrar en el formulari de registre, informació veritable i exacta sobre ell mateix. Queda prohibida la reproducció, distribució, transmissió, adaptació o modificació, per qualsevol mitjà i en qualsevol forma, dels continguts del portal Wi-Fi Mollet o del web, sigui pròpia o d'un tercer (textos, dissenys, gràfics, informacions, bases de dades, arxius de so i/o imatge, logos i altres elements d'aquest lloc), excepte autorització prèvia dels seus legítims titulars o quan la llei ho permeti.

Política de privacitat

Continguts de la política de privacitat

  1. Adequació, pertinença i finalitat
    • Quan al portal o lloc web de Wi-Fi Mollet o d'un tercer prestador del servei se sol•liciten dades de caràcter personal, l'entitat té present que les dades han de ser pertinents, adequades i no excessives segons la finalitat per la qual s'obtenen. El prestador del servei no utilitza procediments il•lícits, deslleials o fraudulents per obtenir les dades de caràcter personal. L'emmagatzematge de les dades permet que els interessats exerceixin el dret d'accés, rectificació, cancel•lació i oposició. L’Ajuntament de Mollet del Vallès o un tercer prestador del servei, demanarà a la persona interessada el consentiment previ quan les dades subministrades es vulguin utilitzar amb una finalitat diferent a aquella per la qual es van lliurar o es van sol•licitar.
  2. Consentiment i cessió de dades
    • o En cas que li siguin demanades dades de caràcter personal, l'obtenció té com a finalitat principal l'accés a serveis de naturalesa informativa, administrativa, formativa, etc. El portal o lloc web de Wi-Fi Mollet o d'un tercer prestador del servei no comercialitzarà ni comunicarà a uns altres les dades obtingudes, encara que les podrà fer servir amb finalitats estadístiques després d'haver-les sotmès al procediment de dissociació o en empreses del grup amb es mateixes finalitats. Les persones físiques que lliuren les dades a través del portal o lloc web de Wi-Fi Mollet o d'un tercer prestador del servei, les subministren de forma voluntària, com a persones interessades en les activitats que el portal o web desenvolupa. Aquestes dades s'incorporen a fitxers electrònics, compresos en la memòria dels servidors que sustenten l'activitat del lloc web del prestador del servei. Els qui els subministren, atorguen el consentiment perquè es tractin. El portal o lloc web de Wi-Fi Mollet o d'un tercer prestador del servei, utilitzarà les adreces de correu electrònic subministrades per remetre informacions vinculades a l'activitat del prestador del servei o amb el servei sol•licitat. En els casos de transferència internacional de dades a països que no són membres de la Unió Europea o que no tenen un nivell de protecció equiparable al que concep la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el lloc web del prestador del servei avisarà l'afectat sobre qui són els destinataris de les dades, com és la finalitat de la transferència i que utilització tindran les dades subministrades.
  3. Drets dels afectats
    • o Segons la legislació de protecció de dades l’usuari té els drets d'informació, accés, rectificació, cancel•lació i oposició. Els mateixos drets li permeten saber que les seves dades es tracten i s’incorporen en un fitxer, el caràcter obligatori o voluntari del lliurament, etc. Conèixer les dades compreses en els fitxers web en relació amb la seva persona. Sol•licitar la rectificació quan siguin incompletes o inexactes. Obtenir la cancel•lació de les dades especificant si revoca el consentiment per el seu tractament. Oposar-se al fet que les dades obtingudes de fonts accessibles al públic o facilitades, es tractin amb finalitats publicitàries i de prospecció comercial obtenint la cancel•lació. Per exercir els drets anteriorment indicats, respecte els fitxers generats pot enviar un escrit a l’Ajuntament de Mollet del Vallès, plaça Major, 1 (Casa de la Vila) - 08100 Mollet del Vallès – CIF P0812300B, especificant: nom i cognoms, nombre de DNI, sol•licitud que fa, número de telèfon, domicili complet, justificació que fonamenta la petició que formula, si escau. Segons l’art. 12 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, els prestadors de serveis d'allotjaments de dades i els proveïdors d'accés a xarxes de telecomunicacions hauran de retenir les dades de connexió i tràfic generats durant la prestació del servei per un període de 12 mesos. Els anteriors han de facilitar-los als jutges, tribunals o al Ministeri Fiscal, en el marc d'una recerca criminal, o per salvaguardar la seguretat pública i la defensa nacional si aquests els requerissin. L'obligació de retenció de dades de connexió i tràfic es fa sense conculcar el dret al secret de les comunicacions.